Fundusze europejskie

Przedsiębiorstwo "POLAMEL" Centrum Zaopatrzenia Technicznego Elżbieta Hruszka realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I - Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa "POLAMEL" Centrum Zaopatrzenia Technicznego Elżbieta Hruszka poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. "Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki". Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie - wzrost rentowności organizacji. Wartość projektu: 61.500,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 42.500,00 PLN.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD. 01.04.01-20-2588/20-00 pn. „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa  "POLAMEL" Centrum Zaopatrzenia Technicznego Elżbieta Hruszka poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej pn. "Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki" w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2588/20-00 zawartej dnia 21.05.2021r.


Warning: require_once(/home/users/default/public_html/profiauto.silnet.pl/public/theme/concrete/helpers/schema.php): failed to open stream: Nie ma takiego pliku ani katalogu in /home/users/default/public_html/profiauto.silnet.pl/public/theme/concrete/core/libraries/loader.php on line 344

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/users/default/public_html/profiauto.silnet.pl/public/theme/concrete/helpers/schema.php' (include_path='/home/users/default/public_html/profiauto.silnet.pl/public/theme/libraries/3rdparty:/home/users/default/public_html/profiauto.silnet.pl/public/theme/concrete/libraries/3rdparty:.:/usr/multiphp/php7.3/usr/share/php:/home/lib/php7.3:/home/lib/php7.3/pear') in /home/users/default/public_html/profiauto.silnet.pl/public/theme/concrete/core/libraries/loader.php on line 344